in

ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hlavní oblasti výzkumu, kterému se pracoviště dlouhodobě věnuje:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) se nevěnuje přímo vědecko-výzkumné činnosti. Podle své zřizovací listiny se ÚHÚL věnuje mnoha rozličným činnostem spojeným se shromažďováním zajímavých a důležitých dat a informací o lesích ČR.

Tyto údaje o lesích a lesnictví v České republice poskytuje odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webových stránek a aplikací, tiskových materiálů a při osvětové činnosti v rámci odborných výstav a na sociálních sítích.

Národní inventarizace lesů, foto: ÚHÚL

ÚHÚL má působnost po celé ČR. Ústředí sídlí v Brandýse nad Labem a každá z 9 poboček má svou specializaci:

 • České Budějovice – Státní správa lesů se zaměřením na katastr nemovitostí a lesní hospodářské plány a osnovy
 • Frýdek-Místek – Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, Myslivost
 • Hradec Králové – zn. Č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Poradenství v lesním hospodářství
 • Jablonec nad Nisou – EUTR – Nařízení EU č. 995/2010, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Státní správa lesů, Oblastní plány rozvoje lesů – funkce lesů, ochrana lesů a zpřístupňování lesů, Program rozvoje venkova 2014–2020.
 • Kroměříž – Analytické centrum Národní inventarizace lesů, Oblastní plány rozvoje lesů – funkce lesů
 • Olomouc – Oblastní plány rozvoje lesů – ochrana lesů, Analýza datového skladu
 • Plzeň – Dendrometrie
 • Stará Boleslav – Lesnická ekonomika

Projekty, na kterých se v současnosti pracuje:

ÚHÚL se věnuje činnostem, které jsou uvedené ve zřizovací listině, která je dostupná na webu www.uhul.cz. Pokud jde o národní projekty, v roce 2019 je specifikováno několik činností zadaných zřizovatelem, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR:

Pokračování monitoringu šíření lýkožrouta smrkového v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava
Garant: Ing. Martin Klewar

Pokračování mezinárodní spolupráce v návaznosti na projekt Integrate+ (InForMAr, Evropská síť Integrate)
Garant: Ing. Lenka Lehnerová, Ph.D.

Demonstrační objekty lesního hospodářství
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Implementace Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Garant: Ing. Tadeáš Štěrba

Sledování výskytu kloubnatky (Gemmamyces piceae) na smrku ztepilém na síti zkusných ploch v Krušných horách 2018
Garant: Ing. Bc. Jana Čacká

Správa a rozvoj funkcionalit webové aplikace a mobilní off-line aplikace GEOPORTAL DS_SSL pro podporu orgánů státní správy lesů umožňující práci s daty lesních hospodářských plánů přímo v terénu
Garant: Ing. Jan Hána

Měření výšky stromu, foto: ÚHÚL

Největší dosavadní úspěchy pracoviště:

Jednou ze stěžejních činností, které se ÚHÚL věnuje je Národní inventarizace lesů (NIL). Speciálně vyškolení odborní pracovníci provádí opakovaná šetření na mnoha místech po celé republice.

NIL je jedním ze špičkových pracovišť na mezinárodní úrovni. Specialisté NIL se podílejí na rozvoji NIL v rámci Evropy například v Evropské síti národních inventarizací lesů (ENFIN – European National Forest Inventories Network).

Specialisté ÚHÚL provádí i jiná měření a všechna získaná data spolu s dalšími daty relevantními pro lesnictví shromažďuje. Díky tomu má podrobné informace o stavu našich lesů. Disponuje tak rozsáhlým „datovým skladem“ s údaji o lesích za celou Českou republiku – Informační a datové centrum o lesích a myslivosti v ČR. Data samozřejmě jen neshromažďuje, ale i poskytuje. Nejoblíbenější jsou mapové výstupy ZDE. Nově například spolupracoval na „kůrovcové mapě“. Uživatelé na mapě naleznou plochy zvýšeného rizika šíření těchto škůdců.

Lesnická typologie, odběr půdního vzorku, foto: ÚHÚL

Spolupráce se školami:

Vzhledem k odbornému zaměření ÚHÚL spolupracuje se středními a vysokými lesnickými školami. Nejčastěji formou exkurzí, přednášek a účastí ve zkušebních komisích při závěrečných zkouškách.

Spolupráce se základními školami probíhá hlavně prostřednictvím osvětové činnosti – programů lesní pedagogiky.

V ÚHÚL působí také stážisté ze středních škol v rámci svých školních praxí nejen z odborných škol, které jsou zaměřené na lesnictví. V případě zájmu je ÚHÚL ochoten přijmout také studenty obchodních, ekonomických nebo odborných škol. Praxe probíhá v délce dvou až tří týdnů, dle dohody se školou. Během této doby pracovníci ÚHÚL seznamují studenta s činnostmi organizace a zároveň mu umožňují, aby si některé úkoly vyzkoušel na vlastní kůži.

Spolupráce se všemi typy škol má již dlouholetou tradici.

Spolupráce s institucemi státní a veřejné správy:

ÚHÚL nejčastěji spolupracuje s orgány státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech při poskytování a zpracování lesnických a mysliveckých dat a při tvorbě odborných posudků a poradenství.

Spolupráce s firmami:

ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (tento zákon vychází z Nařízení EU o dřevě). Pracovníci ÚHÚL provádí kontroly hospodářských subjektů, tedy například dovozců a vlastníků lesa.

ÚHÚL je také pověřenou osobou ve smyslu § 30 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. ÚHÚL vykonává dozor a kontrolu dodržování tohoto zákona, například kontroluje dodavatele reprodukčního materiálu.

Spolupráce se zahraničními nebo mezinárodními organizacemi:

ÚHÚL je dlouhodobě aktivní na mezinárodní úrovni a v řadě mezinárodních projektů. Příklady mezinárodních projektů v posledním roce:

2017-2019 DATABIO

Poskytování harmonizovaných informací o lesích v Evropě a jejich využití pro vytváření bio-ekonomických výhledů.
Mezinárodní projekt v rámci evropského programu Horizon 2020. Konsorcium projektu je složeno ze 48 partnerů z 18 států Evropy. ÚHÚL je jedním z klíčových partnerů pro oblast lesnictví. Hlavním zaměřením bude využití vyvíjené infrastruktury na zpracování „big data“ tj. v tomto případě data DPZ – zejména data Sentinel2 (optická data), Sentinel1 (radarová data). Více info ZDE

2015-2019 DIABOLO

Poskytování harmonizovaných informací o lesích v Evropě a jejich využití pro vytváření bio-ekonomických výhledů (Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy outlooks).
Projekt je financován z programu EU HORIZON 2020. Projektu se účastní 33 partnerů z 26 evropských zemí. Více info ZDE

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku
CzDA-RO-MN-2014-6-31210

Závěrečným rokem pokračovalo zpracovávání lesnického projektu ÚHÚL v Mongolsku. V roce 2018 byl v rámci projektu zpracován lesní hospodářský plán pro oblast Domogt Sharyn Gol. Projekt byl završen mezinárodním seminářem pořádaným ve spolupráci s FAO zaměřeným na diseminaci výstupů projektu pro země východní Evropy a střední Asie a workshopem ve spolupráci s mongolským Forest Research Development Centre zaměřeným na diseminaci výstupů projektu v rámci Mongolska. Více info ZDE

SUSTREE – Seeds without borders

Cílem projektu je podpora adaptací lesních ekosystémů ke globální změně prostřednictvím mezinárodního managementu genetických zdrojů lesních dřevin. Projekt je financován v rámci programu Interreg Central Europe. Projektovým partnerem za ČR je Česká zemědělská univerzita v Praze, ÚHÚL se účastní jako „asociated partner“. Více info ZDE

Integrate+

Mezinárodní projekt Evropského lesnického institutu (EFI). V rámci projektu je vytvořena síť zkusných ploch, z nichž 3 jsou v České republice.
Hlavním cílem projektu je vytvořit demonstrační plochy v evropských lesích, které jsou obhospodařovány s důrazem na ekonomické i ekologické hledisko, porovnat ekonomický přínos v penězích a ekologický přínos v bodovém hodnocení každého stromu na demonstrační ploše, ukázat, že biologická rozmanitost není jen přirozenou součástí chráněných území, ale i hospodářských lesů. Více info ZDE

Kariérní příležitosti

Nejdůležitější typové vědecké/výzkumné pozice na pracovišti a potřebná kvalifikace pro jejich výkon:

Na většinu pozic je požadováno vzdělání v daném nebo příbuzném oboru (s ohledem na zaměření ÚHÚL především lesnické vzdělání). Praxe je vítaná, ale není vždy bezpodmínečně nutná. Na všechny pozice obecně požaduje hlavně zájem o daný obor a chuť se dále vzdělávat. V organizaci pracuje spousta odborníků, kteří své znalosti mohou předat méně zkušeným kolegům.

Nejčastější nebo nejdůležitější typové technické a provozní pozice na v ÚHÚL:

Jedná se o pozice

 • projektant,
 • samostatný projektant
 • a vedoucí projektant.

Na tyto pozice ÚHÚL hledá ve většině případů vysokoškoláky nebo středoškoláky s lesnickým vzděláním. Organizace doplnění vysokoškolského vzdělání u absolventů středních lesnických škol při zaměstnání aktivně podporuje.

Na většinu pozic je umožněn příjem absolventů s minimální praxí, organizace hledá ale také zkušené odborníky. Důležité je, aby uchazeč měl chuť na sobě pracovat a vzdělávat se. Z důvodu širokého spektra činností ÚHÚL je to jeden ze základních předpokladů a požadavků na uchazeče.

Kontakty:

ÚSTŘEDÍ BRANDÝS NAD LABEM
Adresa: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 321 021 111
E-mail: podatelna @ uhul.cz

Informace poskytla:
Ing. Lada Matoušková Prylová
Email: MatouskovaPrylova.Lada @ uhul.cz
Telefon (mobil): 724 255 461

What do you think?

3 points
Upvote Downvote

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Comments

0 comments

ELI Beamlines – Laserové centrum Dolní Břežany

VVÚD – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p